Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 5 Lần 5.56%
45 4 Lần 4.44%
15 3 Lần 3.33%
25 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 28/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 5 Lần Tăng 1
45 4 Lần Tăng 1
15 3 Lần Không tăng
25 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Tăng 2
52 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 6 Tăng 1
47 6 Không tăng
63 5 Không tăng
65 5 Không tăng
00 4 Không tăng
06 4 Tăng 1
08 4 Không tăng
09 4 Tăng 1
15 4 Không tăng
45 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 11 Không tăng
00 10 Không tăng
09 10 Tăng 1
24 10 Không tăng
63 10 Giảm 1
90 10 Tăng 1
99 10 Giảm 1
05 9 Không tăng
26 9 Không tăng
47 9 Không tăng
91 9 Không tăng
97 9 Không tăng
13 8 Không tăng
15 8 Không tăng
23 8 Tăng 1
25 8 Không tăng
30 8 Không tăng
31 8 Giảm 1
50 8 Không tăng
54 8 Không tăng
60 8 Không tăng
92 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 33: 2 Kỳ
  • 23: 4 Kỳ
  • 06: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Không tăng
0
Không tăng 20 Lần
10 Lần Tăng 1
1
Không tăng 13 Lần
22 Lần Tăng 2
2
Không tăng 10 Lần
13 Lần Không tăng
3
Tăng 2 22 Lần
22 Lần Tăng 3
4
Giảm 2 15 Lần
15 Lần Giảm 1
5
Giảm 1 27 Lần
20 Lần Giảm 2
6
Tăng 2 18 Lần
19 Lần Giảm 2
7
Không tăng 22 Lần
14 Lần Không tăng
8
Không tăng 18 Lần
22 Lần Giảm 1
9
Giảm 1 15 Lần