Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
76 4 Lần 4.44%
17 3 Lần 3.33%
20 3 Lần 3.33%
34 3 Lần 3.33%
40 3 Lần 3.33%
50 3 Lần 3.33%
62 3 Lần 3.33%
80 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 30/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
76 4 Lần Tăng 1
17 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
80 6 Tăng 1
03 5 Không tăng
50 5 Tăng 1
09 4 Không tăng
10 4 Không tăng
17 4 Không tăng
20 4 Tăng 1
40 4 Giảm 1
59 4 Không tăng
76 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
80 12 Tăng 2
86 11 Không tăng
40 10 Không tăng
03 9 Giảm 1
20 9 Tăng 1
43 9 Tăng 1
50 9 Tăng 1
74 9 Không tăng
95 9 Tăng 1
04 8 Không tăng
06 8 Giảm 1
13 8 Giảm 2
21 8 Không tăng
23 8 Giảm 1
47 8 Không tăng
59 8 Không tăng
76 8 Tăng 1
93 8 Không tăng
94 8 Không tăng
97 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 95: 2 Kỳ
  • 76: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 32 Lần
15 Lần Không tăng
1
Giảm 1 20 Lần
22 Lần Giảm 1
2
Giảm 2 17 Lần
15 Lần Tăng 1
3
Không tăng 16 Lần
20 Lần Tăng 1
4
Tăng 2 16 Lần
18 Lần Giảm 3
5
Tăng 1 9 Lần
12 Lần Không tăng
6
Giảm 1 18 Lần
22 Lần Không tăng
7
Tăng 2 18 Lần
17 Lần Không tăng
8
Giảm 1 12 Lần
18 Lần Tăng 1
9
Giảm 1 22 Lần